Bảng mã quốc gia và múi giờ

Chi tiết mã vùng quốc gia và múi giờ

file