Hợp đồng mẫu trả sau & Phiếu ĐKTT trả trước

 1. Hợp đồng trả sau mẫu từ bộ Công Thương.

Thông tin chi tiết về Hợp đồng vui lòng xem tại đây (chuột phải và chọn Save Link as..)

2. Phiếu ĐKTT trả trước mẫu từ bộ Công Thương.
Thông tin chi tiết về Phiếu ĐKTT vui lòng xem tại đây (chuột phải và chọn Save Link as..)
file